ได้รับการเข้าถึงห้องพักและอัตราค่าห้องพิเศษหลังจากลงทะเบียน

ข้อมูล รูปแบบการจัดห้องประชุมและจัดเลี้ยง

Banquet Facilities
Maximum Number of Guests
Function Dimension Size Ceiling Buffet Cocktail U Shape I Shape Banquet
Jamjuree 1 9 M. x 16 M. 144 M2 3.5 M. 60 150 20 – 30 20 – 30 60
Jamjuree 2 9 M. x 11 M. 99 M2 3.5 M. 40 80 20 20 40
Jamjuree 1 + 2 11 M. x 18 M. 198 M2 3.5 M. 100 200 100
Ballroom A or B 9 M. x 18 M. 162 M2 3.5 M. 80 150 40 30 80
Ballroom A + B 18 M. x 18 M. 324 M2 3.5 M. 180 300 180
Pool Terrace 100 120

Executive Junction Capacity for Standard Set Up

Banquet Facilities
Maximum Number of Guests
Function Dimension Size Ceiling Theater Classroom U Shape Buffet Banquet Cocktail
Executive 1 5.4 M. x 8 M. 43.2 M2 4.2 M. 40 24 22 20 30
Executive 2 5.4 M. x 8 M. 43.2 M2 4.2 M. 40 24 22 20 30
Executive 1 + 2 10.8 M. x 8 M. 86.16 M2 4.2 M. 100 60 40 60 60 80
Executive 3 (Board Room) 4.7 M. x 8 M. 37.6 M2 4.2 M. 14
Executive 4 4.7 M. x 8 M. 37.6 M2 2.5 M. 12
Pool Terrace 18.4 M. x 7.8 M. 143.36 M2 4.2 M. 100 100 150

Banquet Capacity of Pisa Room

Banquet Facilities
Maximum Number of Guests
Function Dimension Size Ceiling Board Room
Cocktail Buffet U Shape Dining Theater
Pisa Room 1
3.2 M. x 7 M. 22.4 M2 2.7 M. 10 10 10 15
Pisa Room 2 3.2 M. x 7 M. 22.4 M2 2.7 M. 10 10 10 15
Pisa Room 1 + 2 6.3 M. x 18 M. 44.1 M2 2.7 M. 20 25 20 20 30

การประชุมและจัดเลี้ยง

Top

ยืนยันอย่างสะดวกและรวดเร็ว

อายุ 4-12 ปี