ได้รับการเข้าถึงห้องพักและอัตราค่าห้องพิเศษหลังจากลงทะเบียน

อัตราค่าบริการ

Hotel Room* Half Day Full Day
M Floor
Jamjuree 1 THB 18,000 THB 32,000
Jamjuree 2 THB 15,000 THB 25,000
Jamjuree Ballroom A or B THB 20,000 THB 35,000
Jamjuree 1 + 2 THB 30,000 THB 55,000
Jamjuree Ballroom A + B THB 35,000 THB 65,000
B Floor
Executive 1 THB 15,000 THB 25,000
Executive 2 THB 15,000 THB 25,000
Executive 1 + 2 THB 25,000 THB 45,000
Executive 3 + 4 THB 10,000 THB 15,000

*Without any food or beverage consumption

การประชุมและจัดเลี้ยง

Top

ยืนยันอย่างสะดวกและรวดเร็ว

อายุ 4-12 ปี